แกะรอยแผนการของพระเจ้า

Week8

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
8
4-8 ก.ค. 2559 

โจทย์ : วิวัฒนาการของสู่สิ่งมีชีวิต
- กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
คำถาม
- ไดโนเสาร์หายไปไหน?  มนุษย์จะหายไปเหมือนในไดโนเสาร์ไหม?
- สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ได้อย่างไร
- นักเรียนคิดว่าพระเจ้ามีส่วนที่ทำให้มนุษย์ พืชและสัตว์เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการหรือไม่เพราะเหตุใด?
เครื่องมือคิด
- BAR แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ในเวลาที่กำหนด
วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโดยมีการก่อเกิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต
- DAR ทำกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ร่วมกันนำเสนอ
- AAR ความเข้าใจที่ได้จากกิจกรรมการดูคลิปวีดิโอ รูปภาพ บทความ และเรื่องเล่า
ผลจากกิจกรรมการเรียนรู้ Show and share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ชุดคำถามเกม “ใช่หรือไม่”
- Clip VDOWhat is natural selection?”
- กระดาษ A4


จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง : ครูให้นักเรียนจับคู่เล่นเกม“Yes! No! Question?
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งมีชีวิตที่หลายหลายในโลกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร” และ “สิ่งมีชีวิตต่างๆ เกิดขึ้นจากบรรพบุรุษเดียวกันจริงหรือ
- ครูเปิด Clip VDOEvolution of plants” และ “Evolution of animal
เชื่อม : นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามต่อกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งต่างๆ ผ่านการมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต)
ใช้ : นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
พุธ ชั่วโมง
เชื่อม :  (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งต่างๆ ผ่านการมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต)
นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
ชง :  ครูใช้ชุดคำถามกระตุ้นการคิดนี้
 “นักเรียนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร”?
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
นักเรียนจะพัฒนาและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไร?”
ในขั้นตอนจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร”?
เชื่อม : นักเรียนแต่ละ ร่วมระดมความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Placemat
พฤหัสฯ  2 ชั่วโมง
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ความคิดเห็นต่อคำถามให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปแก่นของกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบTimeline
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
- แบ่งกลุ่มอ่านบทความ คำทำนายของหญิงตาบอด
- ประมวลความเข้าใจและตั้งคำถาม
- การเลือก 1 ประเด็กที่สนใจ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มความเป็นไปได้
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์(เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ)
-ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอในทุกมิติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน :
- เขียนคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- สมุดบันทึก
- คำถามและประเด็นการออกแบบการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรผันของสิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านการมองเหตุการณ์ในปัจจุบัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ ;
เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
-
 ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
- นำเสนอผลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายใน
รูปแบบต่างๆได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากทดลองเชิงประสบการณ์ทักษะการอยู่ร่วมกัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็น
ทักษะICT
- สืบค้นข้อมูลและถ่ายทำ Clip VDO สรุปการเรียนรู้

คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


ภาพกิจกรรม
 เราสามารถสร้างชั้นบรรยากาศบนดาวอังคารได้อย่างไร? 

  ดู Clip VDO เราจะดำรงชีวิตอยู่นอกโลกได้อย่างไร?ภาพชิ้นงาน
เขียนเชื่อมโยงสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์
สมุดบันทึกใบงานวิเคราะห์ตนเอง


สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์


1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้ครูได้ให้โจทย์พี่ม.3 คือ "เราสามารถสร้างชั้นบรรยากาศบนดาวอังคารได้อย่างไร" แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโลกและดาวอังคารเพิ่มเติมเพื่อนำมาเปรียบเทียบ บางกลุ่มมีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มจากภาพยนตร์เรื่อง The Martian หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลซึ่งจะเป็นไปในทิศทางของการดำรงชีวิตอยู่บนดาวอังคาร ซึ่งน่าสนใจมากค่ะ
  กลุ่มพี่ตุ๊กตา : กลุ่มของพวกเราได้แนวคิดมากจากภาพยนตร์เรื่อง The Martian ค่ะ เราจะขุดหลุมลงไปบนพื้นผิวดาวเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าอากาศข้างนอกไม่ค่อยเป็นมิตรกับพวกเรานัก เพราะออกซิเจนมีน้อยมากค่ะ จากนั้นพวกเราคิดว่าละขุดหลุมขนาดต่างๆสำหรับสร้างแหล่งน้้ำเพราะนำ้เป็นปัจจัยสำคัญของสิ่งมีชีวิต จะสร้างโดยการนำพลาพลาสติกอย่างหนาปิดที่ปากหลุมและอาศัยการทำงานของแสงอาทิตย์ให้ความร้อนลงมาและเราก็เก็บกักความชื้นเอาไว้ แต่ปัญหาของเราคือเรายังไม่รู้วิธีที่จะเก็บน้ำเหล่านั้นหากได้มาเวลากลางคืนน้ำก็จะแข็งค่ะเพราะอากาศกลางคืนหนาวขั้นติดลบค่ะ
  กลุ่มพี่ไข่มุก : พวกเราคิดจะสร้างและเก็บน้ำจากทรัพยากรที่มีอยู่บนดาวอังคารคือน้ำแข็งที่อยู่บริเวณขั้วโลกเหนือและใต้ของดาวค่ะ
  พี่ชาติ : ผมเคยดูรายการต่างประเทศ เค้าใช้เลนส์นูนรวมแสงจากพระอาทิตย์เพื่อทำละลายน้ำแข็ง พวกเราจึงคิดว่าเราจะหาเลนส์ขนาดใหญ่มาสำหรับทำลายน้ำที่ขั้วโลกเหนือและใต้ไว้สำหรับสิ่งมีชีวิตและตัวเราเองครับ
  พี่ออดี้ : ผมคิดว่านำ้แข็งที่ดาวอังคารทานไม่ได้แน่นอนเพราะมีสารกัมมันตรังสีและสารที่อันตรายต่อเรา เนื่องจากบนดาวอังคารชั้นบรรยากาศเบาบางทำให้แสงและUV ต่างๆเข้ามาง่าย ทำให้สะสมแต่สิ่งที่อันตรายถ้าเราจะใช้จริงๆ ต้องมีวิธีการที่จะทำให้สะอาดก่อนครับ
  หลังการนำเสนอวิธีการของพี่ๆแต่ละกลุ่ม ทำให้ครูเห็นความมุ่งมั่นและตั้งใจที่มากขึ้นเพราะช่วงที่ได้รับโจทย์ไปช่วงแรกพี่ๆต่างเป็นกังวลว่าจะทำได้อย่างไร และยังไม่เห็นเป้าหมายของตนเอง ครูจึงได้ให้คำแนะนำไปว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดหรือไม่กับตัวเราก็ได้แต่สิ่งคัญคือวันนี้เราได้เริ่มคิดแล้วหรือยัง จากนั้นพวกเราได้ดู clip vdo TEDtalk ซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของนาซ่า เธอได้บอกเล่าถึงสิ่งที่นาซ่ากำลังทำคือการคิดค้นการดำรงชีวิตอยู่บนดาวอังคาร พึ่งการสร้างอาหารแบบGMO และวิธีการป้องกันตัวเองจากสภาพอากาศที่นั่น หลังจากดูจบพี่ๆหลายคนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากนั้น
  พี่หลุยส์ : ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราได้รับโจทย์มีโอกาสที่เกิดขึ้นกับเราแน่นอน และเราต้องหาวิธีการเพื่อดำรงชีวิตอยู่ครับ
  พี่ไก่ : ได้เห็นวิวัฒนาการของมนุษย์ที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
  ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ได้ฝึกวิเคราะห์ตนเองหลังทำกิจกรรมอีกครั้งซึ่งครูมองว่าเป็นเรื่องที่ดีคือได้เห็นความรู้สึกและการเปลี่ยนแปลงของพี่บางคน เช่น พี่ตุ๊กตาเขียนไว้ว่าปัญหาที่ตนเองพบคือการเียความรู้สึกบางอย่างกับเพื่อนบางคนที่มั่นใจว่าสิ่งที่ตนเองรู้และหาข้อมูลมาดีกว่าคนอื่น ซึ่งคุณครูได้สังเกตพฤติกรรมของพี่ตุ๊กตาหลังการนำเสนอและเห็นว่าไม่ค่อยดีนัก จึงได้มีโอกาสพูดคุยกันซึ่งเพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่ตุ๊กตาก่อนว่าสิ่งที่เราทำคิดว่าเรากำลังทำอะไร? เพื่ออะไร? ซึ่งพี่ตุ๊กตาก็เข้าใจว่าตนเองใจร้อนและเป็นคนคิดมาก วันต่อมาครูจึงได้พูดคุยกับพี่ๆม.3 ในภาพรวมอีกครั้ง คือในแต่ละกิจกรรมของเราทำอะไร? เพื่ออะไร? และฝากถึงเรื่องการมองให้เห็นความรู้สึกของผู้อื่นให้มากขึ้นค่ะ

  ตอบลบ