แกะรอยแผนการของพระเจ้า

Week3

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของโลก พร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

Week
Input
Process
Output
Outcome

3
30 พ.ค. 3 มิ.ย. 2559

โจทย์ : วิวัฒนาการของโลก
- ก่อกำเนิดโลกและเอกภพ
คำถาม
- สิ่งที่นักเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับโลกมีอะไรบ้าง?
เครื่องมือคิด
- BAR แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการดูรูปภาพโลกและเอกภพ
วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโดยมีความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการกำเนิดของโลก-เอกภพและวิวัฒนาการของโลก
- DAR ทำกิจกรรมการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
- AAR ความเข้าใจที่ได้จากกิจกรรมการดูคลิปวีดิโอ รูปภาพ บทความ และเรื่องเล่า
ผลจากกิจกรรมการเรียนรู้ Show and share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง : นักเรียนดูรูปภาพต่อไปนี้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากภาพมีสิ่งใดบ้างที่นักเรียนรู้แล้ว
เชื่อม : ครูแจกกระดาษ(card and chart)ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับโลกและเอกภพ
- ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
ชง : ครูให้นักเรียนดู Clip VDO การกำเนิดโลกและการกำเนิดดวงอาทิตย์
- นักเรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดู Clip VDO การกำเนิดโลกและการกำเนิดดวงอาทิตย์
เชื่อม : นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามต่อกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและการก่อกำเนิดโลก)
ใช้ : นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
พุธ ชั่วโมง
เชื่อม :  (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและการก่อกำเนิดโลก)
นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
ชง :  ครูใช้ชุดคำถามกระตุ้นการคิดนี้นักเรียนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร”?
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
นักเรียนจะพัฒนาและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไร?”
ในขั้นตอนจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร”?
เชื่อม : นักเรียนแต่ละ ร่วมระดมความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Placemat
พฤหัสฯ  2 ชั่วโมง
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ความคิดเห็นต่อคำถามให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปแก่นของกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบTimeline
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
- ร่วมกันดูรูปภาพโลกและเอกภพ
- การเขียนสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับโลกและอนาคต
- ร่วมกันดู Clip VDO การกำเนิดโลกและการกำเนิดดวงอาทิตย์
- ประมวลความเข้าใจและตั้งคำถาม
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์(เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของโลก)
-ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอในทุกมิติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน :
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับโลกและดวงอาทิตย์
- คำถามและประเด็นการออกแบบการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการกับการก่อกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของโลก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ในรูปแบบของตนเอง อาทิเช่น การ์ตูนช่อง, บทความ, Mind Mapping,Clip VDO, Infographic เป็นต้น

ความรู้ ;
เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของโลก พร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
-
 ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
- นำเสนอผลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายใน
รูปแบบต่างๆได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากทดลองเชิงประสบการณ์ทักษะการอยู่ร่วมกัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นทักษะICT
- สืบค้นข้อมูลและถ่ายทำ Clip VDO สรุปการเรียนรู้
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมายภาพกิจกรรมการเรียนรู้


ชักกะเย่อความคิด : "พระเจ้าสร้างโลกจริงหรือไม่"


ภาพชิ้นงาน
สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์
1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการเรียนรู้
  สัปดาห์นี้ครูเปิดคลิปการล่มสลายของวิวัฒนาการ จากนั้นได้ชวนพี่ๆ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้จับไม้ไอศครีมเพื่อคู่ ครูแจกชุดคำถามให้พี่แต่ละคู่ โดยให้โจทย์กับพี่ๆต่อว่า จะออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ตนเองและเพื่อนๆเข้าใจ จากนั้นได้ให้เวลาพี่ๆสืบค้นข้อมูลและนำมาขอคำปรึกษาจากครู สิ่งที่พบคือพี่หลายๆคนมุ่งการหาคำตอบให้กับคำถาม อาทิเช่น
  พี่ชาติ : ผมเจอคำตอบว่า พระเจ้าของศาสนาคริสต์คือผืนดินและสายน้ำ เป็นความเชื่อของศาสนา
  ครูผักกาด : ส่วนตัวแล้วพี่ชาติเชื่อหรือไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลก ถ้าไม่เชื่ออะไรที่ทำให้พี่ชาติไม่เชื่อ แล้วจะสร้างการเรียนรู้ต่อไปอย่างไร

  หลังจากการวางแผนสืบค้นข้อมูลพี่แต่ละกลุ่ม นำเสนอข้อมูลผ่านสื่อที่ตนเองทำขึ้นผ่านชิ้นงาน เช่น ชาร์ท,รูปภาพ,บัตรคำ ฯลฯ คุณครูจึงชวนพี่ๆ คิดต่อผ่านเครื่องมือชักกะเย่อความคิดผ่านโจทย์ "พระเจ้าสร้างโลกจริงหรือไม่?" เพื่อให้พี่ๆเห็นความหลากหลายของการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งทุกคนได้มีส่วนร่วมในการคิดร่วมกัน นอกเหนือจากชิ้นงานที่เรารู้เพียงคนเดียว เพราะสูงสุดของความเข้าใจคือการถ่ายทอดได้
  หลังจากนั้นพี่ๆ ทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ค่ะ

  ตอบลบ