แกะรอยแผนการของพระเจ้า

Week4

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและชั้นบรรยากาศของโลก พร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้


Week
Input
Process
Output
Outcome

4
6 – 10
มิ.ย. 2559

โจทย์ : วิวัฒนาการของโลก
- ชั้นบรรยากาศของโลก
คำถาม
- โครงสร้างของแตงโมประกอบด้วยอะไรบ้าง คล้ายกับโครงสร้างของโลกอย่างไร    
- มนุษย์เดินทางออกไปนอกโลกได้อย่างไร?
- ทำไมเครื่องบินจึงไม่บินชนกัน?
เครื่องมือคิด
- BAR แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการดูภาพยนตร์เรื่องThe martian
วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโดยมีความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและชั้นบรรยากาศของโลก
- DAR ทำกิจกรรมการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
- AAR ความเข้าใจที่ได้จากกิจกรรมการดูคลิปวีดิโอ รูปภาพ บทความ และเรื่องเล่า
ผลจากกิจกรรมการเรียนรู้ Show and share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการ เรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- แตงโม
- ภาพยนตร์เรื่องThe martian

จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง : ครูผ่าลูกแตงโมและสนทนาร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด”โครงสร้างของแตงโมประกอบด้วยอะไรบ้าง มีลักษณะคล้ายกับอะไรบ้างคล้ายกับโครงสร้างของโลกอย่างไร”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ชง : ครูให้นักเรียนดูภาพยนตร์เรื่อง The martian
เชื่อม : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากภาพยนตร์นี้บ้าง” “มนุษย์เดินทางออกไปนอกโลกได้อย่างไร” “ทำไมเครื่องบินไม่บินชนกัน”
- นักเรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการชมภาพยนตร์
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามต่อกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและการก่อกำเนิดโลก)
ใช้ : นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
พุธ ชั่วโมง
เชื่อม :  (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ของโลกและการก่อกำเนิดโลก)
นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
ชง :  ครูใช้ชุดคำถามกระตุ้นการคิดนี้นักเรียนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร”?
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?” “นักเรียนจะพัฒนาและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไร?”
ในขั้นตอนจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร”?
เชื่อม : นักเรียนแต่ละ ร่วมระดมความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Placemat
พฤหัสฯ  2 ชั่วโมง
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ความคิดเห็นต่อคำถามให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปแก่นของกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบTimeline
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
- ผ่าแตงโมและร่วมกันดูส่วนประกอบต่างๆ เชื่อมโยงโครงสร้างกับสิ่งรอบตัว
- ร่วมกันดูภาพยนตร์เรื่องThe martian
- ประมวลความเข้าใจและตั้งคำถาม
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์(เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและชั้นบรรยากาศของโลก)
-ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอในทุกมิติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน :
- การทำโมเดลชั้นบรรยากาศของโลกในรูปแบบของตนเอง
- คำถามและประเด็นการออกแบบการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและชั้นบรรยากาศของโลก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ ;
เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและชั้นบรรยากาศของโลก พร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
-
 ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
- นำเสนอผลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายใน
รูปแบบต่างๆได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากทดลองเชิงประสบการณ์ทักษะการอยู่ร่วมกัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นทักษะICT
- สืบค้นข้อมูลและถ่ายทำ Clip VDO สรุปการเรียนรู้
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
ภาพกิจกรรม
พี่ๆ แต่ละคู่นำเสนอการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ภาพชิ้นงาน
เขียนเชื่อมโยงสิ่งที่รู้แล้วจากภาพที่เห็น(ระบบสุริยะและโลก)
สมุดบันทึก

สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้คุณให้พี่ม.3 ดูรูปโลกและระบบสุริยะ และวาดภาพนี้ลงสมุดจากนั้นให้พี่เขียนเชื่อมโยงถึงสิ่งที่แต่ละคนรู้แล้ว ต่อจากนั้นครูและพี่ๆ ดูคลิปวีดีโอ"การก่อกำเนิดโลกและเอกภพ" เมื่อดูจบแต่ละคนร่วมกันตั้งคำถามเกี่ยวกับคลิปคนละ 5 คำถามและเลือกเพียงคนละคำถามเดียวที่ตนเองสนใจ ต่อจากนั้นครูจับไม้ไอศครีมเพื่อเลือกคู่โดยแต่ละคู่ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์คำถามในหมวดที่ตนเองได้ พี่ๆแต่ละคู่นำเสนอความเข้าใจได้อย่างน่าสนในผ่านสื่อต่างๆ เช่น บัตรภาพ วาดภาพประกอบการอธิบาย การทดลอง ชาร์ทความรู้ เป็นต้น จากกิจกรรมที่พี่ๆแต่ละคู่ร่วมกันนำเสนอกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายและน่าสนใจ หลังจากการนำเสนอคุณครูและพี่ๆได้ร่วมกันสะท้อนกิจกรรม สิ่งทำได้ดีแล้วและสิ่งที่อยากพัฒนาเพิ่มคือ
  พี่หลุยส์ : ความชัดเจนและความลึกของข้อมูลที่มากกว่านี้
  พี่เหน่ง : การทำความเข้าใจข้อมูลให้มากขึ้น เพราะยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจทำให้ไม่มั่นใจครับ
  พี่เบนส์ : การสื่อสาร การลำดับสิ่งที่อยากจะถ่ายทอด ต้องฝึกมากกว่านี้ค่ะ
  พี่ชาติ : อยากให้เพื่อนศึกษาข้อมูลให้ลึกและกว้างกว่านี้ เวลาตอบคำถามจะได้ตอบได้ครับ
  พี่ตุ๊กตา : ออกแบบกิจกรรมให้น่าสนใจเพิ่มขึ้นค่ะ

  เมื่อพวกเราได้สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมร่วมกันแล้ว ครูให้พี่ๆแบ่งกลุ่ม 4 คน อีกครั้งคุณครูได้สร้างกิจกรรมร่วมกับพี่ๆ เพื่อเป็นการเน้นเรื่องกระบวนการค้นคว้าที่นอกเหนือจาก internet และเพื่อเป็นการฝึกค้นคว้าข้อมูลในเชิงลึก ครูจึงให้โจทย์พี่ๆ "ต้นไม้ปรุงอาหารได้อย่างไร"โดยแต่ละกลุ่มค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือในห้องสมุด และนำเสนอข้อมูลร่วมกัน หลังการนำเสนอคุณครูและพี่ๆได้ดูภาพยนตร์เรื่อง "The martian" เป็นเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่บนดาวอังคารให้ได้ โดยการสร้างน้ำและอาหารด้วยตัวเอง หลังจากนั้นเรามาแบ่งกลุ่มและร่วมกันตั้งคำถามจากภาพยนตร์กลุ่มละ 3 คำถาม และแต่ละคนสรุปภาพยนตร์เรื่อง"The martian" โดยถ่ายทอดในรูปแบบภาพวาด จากนั้นแต่ละกลุ่มทำการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนำเสนอในสัปดาห์ถัดไปค่ะ

  ตอบลบ