แกะรอยแผนการของพระเจ้า

Week10

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและสามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต พร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

Week
Input
Process
Output
Outcome

10
18-22 ก.ค.

2559

โจทย์ : วิวัฒนาการของสู่สิ่งมีชีวิต
- คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
คำถาม
- ในอนาคตสิ่งมีชีวิตจะมีวิวัฒนาการต่อไปอย่างไร?

เครื่องมือคิด
- BAR แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ในเวลาที่กำหนด
วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโดยมีการก่อเกิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต
- DAR ทำกิจกรรมการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
- AAR ความเข้าใจที่ได้จากกิจกรรมการดูคลิปวีดิโอ รูปภาพ บทความ และเรื่องเล่า
ผลจากกิจกรรมการเรียนรู้ Show and share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู/นักเรียน
สื่อ / อุปกรณ์

- ภาพยนตร์เรื่อง เบนจามิน บัตตัน อัศจรรย์คนโลกไม่เคยรู้

จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง : ครูเปิดภาพยนตร์เรื่อง เบนจามิน บัตตัน อัศจรรย์คนโลกไม่เคยรู้
เชื่อม :  ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากภาพยนตร์เรื่อง เบนจามิน บัตตัน อัศจรรย์คนโลกไม่เคยรู้
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ในอนาคตสิ่งมีชีวิตจะมีวิวัฒนาการต่อไปอย่างไร?”   
เชื่อม :  นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามต่อกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งต่างๆ ผ่านการมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต)
ใช้ : นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
พุธ ชั่วโมง
เชื่อม :  (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งต่างๆ ผ่านการมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต)
นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
ชง :  ครูใช้ชุดคำถามกระตุ้นการคิดนี้
นักเรียนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร”?
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
นักเรียนจะพัฒนาและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไร?”
ในขั้นตอนจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร”?
เชื่อม : นักเรียนแต่ละ ร่วมระดมความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Placemat
พฤหัสฯ  2 ชั่วโมง
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ความคิดเห็นต่อคำถามให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปแก่นของกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบTimeline
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
- ดูภาพยนตร์เรื่อง เบนจามิน บัตตัน อัศจรรย์คนโลกไม่เคยรู้
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์(เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อเกิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต)
-ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอในทุกมิติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน :
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่อง เบนจามิน บัตตัน อัสจรรย์คนโลกไม่เคยรู้
- คำถามและประเด็นการออกแบบการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและสามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ ;
เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและสามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต พร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
-
 ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
- นำเสนอผลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่น
เข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากทดลองเชิงประสบการณ์ทักษะการอยู่ร่วมกัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็น
ทักษะICT
- สืบค้นข้อมูลและถ่ายทำ Clip VDO สรุปการเรียนรู้

คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมายภาพกิจกรรม

ภาพชิ้นงาน
สมุดบันทึก

สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์
ใบงานทบทวนชวนเข้าใจ

1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการเรียนรู้
  สัปดาห์นี้เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)พี่ๆได้รับโจทย์จากครูในสัปดาห์ที่แล้ว โดยการจับฉลากสถานที่ต่างๆที่ต่างกัน โดยให้จำลองว่าถ้าต้องไปอยู่ที่นั่นจะต้องเจอกับปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยธรรมชาติอะไรบ้าง สัปดาห์นี้พวกเราจึงได้นำเสนอร่วมกัน
  พี่ดิว : ผมเป็นชาวประมง ส่ิ่งที่ผมจะพบคือปรากฏการณ์ที่จะเกิดทุกวันคือน้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งชาวประมงจะออกหาปลาในตอนกลางคืนเพราะเป้็นช่วงที่น้ำขึ้นและปลาชุม แต่ปลาบางชนิดก็ต้องจับตอนกลางวันคือปลาทูน่าและแซลมอน ซึ่งเราจะตกหมึกตอนกลางคืนไว้สำหรับเป็นเหยื่อให้กับปลาเหล่านั้นไว้ก่อน ส่วนสิ่งสำคัญอีกอย่างคือ จะต้องเจอกับพายุและสึนามิครับ ผมจะรับข่าวสารจะกกรมอุตุฯและจะสังเกตเวลาที่นำทะเลนิ่งๆพายุจะตามมาครับ เราจะต้องอยู่ในที่บ้านพักและจะไม่ออกไปหาปลาเวลานั้น
  พี่โฟล้ต : ถ้าผมต้องไปอยู่ที่อินโดนีเซีย ผมต้องเจอภัยธรรมชาติหลายอย่างมาก เพราะเป็นจุดที่เป็นรอยต่อของแผนเปลือกโลกและมหาสมุทร ดังนั้นก็จะเจอแผนดินไหวและต่อด้วยสึนามิ หรือแผ่นดินไหวแล้วต่อด้วยภูเขาไฟระเบิดก็ย่อมเป็นไปได้ เพราะประเทศนี้มีภูเขาไปเยอะมาก สิ่งที่ทำได้คือการเตรียมตัวเองฟังข่าวสาร สังเกตรอบข้าง เช่น สัตว์ที่มีสัญชาตญาณดีและเร็วกว่าเราหลายเท่า นก ปลาและสัตว์ทะเล เป็นต้น ครับ
  พี่เดียร์ : ถ้าหนูต้องไปอยู่ที่ขั้นโลกใต้ หนูจะต้องเจอกับอุณหภูมิติดลบมากกว่าขั้วโลกเหนือหลายเท่า ตอนนี้มีแต่คนที่ไปทำวิจัยที่นั่น ยังไม่มีใครไปปักหลักอยู่อย่างถาวรเป็นเพราะอากาศหนาวเย็นเกินไป สิ่งที่จะพบคือพายุหิมะ ซึ่งนอกจากเครื่องแต่งกายหนาๆแล้วหนูจะใส่แว่นตาที่ใส่เพื่อป้องกันเวลามีพายุหิมะเพราะจะทำให้เราตาบอดได้ค่ะ
  หลังจากพวกเราได้นำเสนอร่วมกันแล้ว คุณครูได้ให้พี่ๆทำใบงานเพื่อทบทวนความเข้าใจอีกครั้งค่ะ ในสัปดาห์นี้เรามีการเรียนการสอนวันพฤหัสและศุกร์เท่านั้น และเนื่องจากวันศุกร์เราได้นำเสนอกิจกรรมของแต่ละชุมนุมตลอดQ.1 ครูจึงได้ให้ Flipped Classroom พี่ได้เลือก 1 เรื่องที่ตนเองเข้าใจมากที่สุดมานำเสนอผ่านการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแต่ละคนละวางแผนด้านองค์ความรู้และกระบวนการต่างๆ จากนั้นในสัปดาห์หน้าจะเป็นการนำเสนอกิจกรรมที่ออกแบบไว้ค่ะ

  ตอบลบ