แกะรอยแผนการของพระเจ้า

Week2

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของโลกพร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

Week
Input
Process
Output
Outcome

2
23-27 พ.ค. 2559

โจทย์ : วิวัฒนาการของโลก
- ก่อกำเนิดโลก
คำถาม
- โลกกำเนิดขึ้นได้อย่างไร?
- ใครเป็นผู้สร้างโลก
- พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกจริงหรือถ้ามีพระองค์อยู่ที่ไหน?
เครื่องมือคิด
- BAR แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการ
วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโดยมีเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของโลก
- DAR ทำกิจกรรมการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
- AAR ความเข้าใจที่ได้จากกิจกรรมการดูคลิปวีดิโอ รูปภาพ บทความ และเรื่องเล่า
ผลจากกิจกรรมการเรียนรู้
Show and share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิปวีดิโอการล่มสลายของวิวัฒนาการ
- ชุดคำถาม

จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง : ครูเปิด Clip VDO “การล่มสลายของทฤษฎีวิวัฒนาการ” ให้นักเรียนดู
- นักเรียนจับคู่ แต่ละคู่ศึกษาชุดคำถาม เพื่อศึกษาชุดข้อมูลคำถามต่อไปนี้ “โลกกำเนิดขึ้นได้อย่างไร”, “พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกจริงหรือ ถ้ามีพระองค์ทำอะไรบ้าง และตอนนี้อยู่ที่ไหน, สิ่งมีชีวิตเกิดมาจากบรรพบุรุษเดียวกันจริงหรือ, ใครเป็นผู้สร้างมนุษย์, ปรากฎการณ์ของสังคม/การเกิดประเทศ/ศาสนา/สงครามเกิดขึ้นได้ อย่างๆ ไร
เชื่อม : นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามต่อกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งต่างๆ ผ่านการมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต)
ใช้ : นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
พุธ ชั่วโมง
เชื่อม :  (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งต่างๆ ผ่านการมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต)
นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และ
ร่วมกันนำเสนอ
ชง :  ครูใช้ชุดคำถามกระตุ้นการคิดนี้
นักเรียนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร”?
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
นักเรียนจะพัฒนาและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไร?”
ในขั้นตอนจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร”?
เชื่อม : นักเรียนแต่ละ ร่วมระดมความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Placemat
พฤหัสฯ  2 ชั่วโมง
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ความคิดเห็นต่อคำถามให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปแก่นของกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบTimeline
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
- ร่วมกันดูคลิป การล่มสลายของวิวัฒนาการ, การกำเนิดโลกและการกำเนิดดวงอาทิตย์
- จับคู่ เพื่อศึกษาชุดข้อมูลคำถาม
- ประมวลความเข้าใจและตั้งคำถาม
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์(เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของโลก)
-ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอในทุกมิติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน :
- การตอบคำถามชุดข้อมูล
- คำถามและประเด็นการออกแบบการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการกับการก่อกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของโลก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ในรูปแบบของตนเอง อาทิเช่น การ์ตูนช่อง, บทความ, Mind Mapping,Clip VDO, Infographic เป็นต้น

ความรู้ ;
เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของโลกพร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
-
 ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
- นำเสนอผลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากทดลองเชิงประสบการณ์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็น
 ทักษะICT
- สืบค้นข้อมูลและถ่ายทำ Clip VDO สรุปการเรียนรู้
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

กระบวนการวางแผนการเรียนรู้ประมวลภาพการออกแบบปฏิทินการเรียนรู้


ภาพชิ้นงาน : วิเคราะห์หลักสูตร(คู่)
ภาพชิ้นงาน : การออกแบบปฏิทิน(คู่/ห้อง)

ภาพชิ้นงาน : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้(เดี่ยว/ห้อง)

ภาพชิ้นงาน : Mind mapping(ก่อนเรียน)ภาพชิ้นงาน : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    ในสัปดาห์นี้กิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสัปดาห์นี่พี่ๆ ได้เริ่มวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานปี 2551 ครูได้ให้พี่ๆ จับคู่และร่วมกันวิเคราะห์ โดยครูมีโจทย์คือ “ในระดับชั้นม.3 พี่ๆจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างในวิชาบูรณาการ” ซึ่งได้มีคำถามที่น่าสนใจจากพี่ไข่มุกคือ ตอนนี้ปี 2559 แต่ทำไมเราเรียนหลักสูตร 2551 อยู่ ซึ่งครูได้ตั้งคำถามต่อไปคือ “พี่ๆลองช่วยกันดูว่าในเล่มหลักสูตรนี้สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จะเพียงพอหรือไม่ หากไม่พอจะทำอย่างไร” จากนั้นพี่คู่แรกได้นำเสนอการวิเคราะห์หลักสูตรฯ และแต่ละคู่ได้ช่วยกันต่อเติมในส่วนประเด็นที่แตกต่างกัน หลังการนำเสนอครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากกิจกรรมการวิเคราะห์หลังสูตรพี่ๆได้เรียนรู้อะไร
    พี่หลุยส์ : ได้เรียนรู้ว่าในระดับชั้นม.3 เราจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง
    ต่อจากนั้นเป็นกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านเครื่องมือ Card and Chart เลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้และร่วมกันเสนอชื่อตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ โดยได้ชื่อหน่วยว่า Status world สถานะโลก ซึ่งได้ให้ความหมายและเหตุผลของชื่อหน่วยที่ตั้ง เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อย่างเรียนรู้ ตามด้วยร่วมกันออกแบบปฎิทินการเรียนรู้เป็นคู่และนำมาแลกเปลี่ยนกันในวงใหญ่ จากนั้นเราได้ร่วมกันสรุปประเด็นการเรียนรู้อีกครั้ง โดยพี่ๆ คิดว่าเริ่มเรียนรู้สถานการณ์รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกตั้งแต่อดีตที่ส่งผลกระทบถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ล้วนมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของทุกสรรพสิ่งบนโลก จากนั้นเป็นกระบวนการของการนำกระบวนการทั้งหมดที่ร่วมกันออกแบบวางแผนการเรียนรู้ลงในกระดาษปรู๊ฟ เพื่อให้เห็นเป็นกระบวนการเรียนรู้ของห้องต่อไป ส่วน Mind Mapping ก่อนเรียนครูให้พี่ๆ ทำเป็นการบ้านค่ะ

    ตอบลบ