แกะรอยแผนการของพระเจ้า

Week7

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อเกิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
7
27 มิ.ย.-
1 ก.ค. 2559 

โจทย์ : วิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต
- ก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิต
คำถาม
- นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่กำเนิดขึ้นบนโลกมีลักษณะเป็นอย่างไร?
- สิ่งมีชีวิตที่หลายหลายในโลกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?
สิ่งมีชีวิตต่างๆ เกิดขึ้นจากบรรพบุรุษเดียวกันจริงหรือ?
เครื่องมือคิด
BAR แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ในเวลาที่กำหนด
วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโดยมีเป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อเกิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต
DAR ทำกิจกรรมการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
AAR ความเข้าใจที่ได้จาก
กิจกรรมการดูคลิปวีดิโอ รูปภาพ บทความ และเรื่องเล่า
ผลจากกิจกรรมการเรียนรู้ Show 
and share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- เกม“Yes! No! Question?
- Clip VDOEvolution of plants

จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง : นักเรียนคิดว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปได้อย่างไร?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่กำเนิดขึ้นบนโลกมีลักษณะเป็นอย่างไร”
- นักเรียนวาดภาพลงในกระดาษ A4 และนำเสนอ
- จับฉลากแบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูล “การกำเนิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการครั้งแรกของโลก
- นำเสนอในรูปแบบที่แต่ละกลุ่มสนใจ
เชื่อม : นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามต่อกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งต่างๆ ผ่านการมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต)
ใช้ : นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
พุธ ชั่วโมง
เชื่อม :  (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งต่างๆ ผ่านการมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต)
นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกัน
นำเสนอ
ชง :  ครูใช้ชุดคำถามกระตุ้นการคิดนี้
 “นักเรียนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร”?
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
นักเรียนจะพัฒนาและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไร?”
ในขั้นตอนจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร”?
เชื่อม : นักเรียนแต่ละ ร่วมระดมความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Placemat
พฤหัสฯ  2 ชั่วโมง
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ความคิดเห็นต่อคำถามให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปแก่นของกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบTimeline
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
- จับคู่เล่นเกม“Yes! No! Question?
- ครูให้นักเรียนดู Clip VDOEvolution of plants
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์(เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อเกิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต)
-ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอในทุกมิติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน :
- เล่นเกม“Yes! No! Question?
- สมุดบันทึก
- คำถามและประเด็นการออกแบบการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการก่อเกิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ ;
เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อเกิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
-
 ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
- นำเสนอผลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายใน
รูปแบบต่างๆได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากทดลองเชิงประสบการณ์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็น
ทักษะICT
- สืบค้นข้อมูลและถ่ายทำ Clip VDO สรุปการเรียนรู้

คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย






ภาพกิจกรรม


















ภาพชิ้นงาน
ประมวลความเข้าใจประกอบการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม






สมุดบันทึก
 
 
วิเคราะห์และประเมินตนเอง







สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์





1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้ครูได้ให้โจทย์พี่ๆให้การศึกษาเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศของโลก(มีอะไรบ้าง,สำคัญอย่างไร)จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกแบบกิจกรรมและนำเสนอข้อมูลให้คุณครูและเพื่อนได้เรียนรู้ ข้อมูลภาพรวมแต่ละกลุ่มจะไม่ต่างกันมากนัก จะแตกต่างกันออกไปคือเรื่องของเทคนิคการนำเสนอ มีการหยิบเอาปรากฏการณ์ต่างๆที่พบในชั้นบรรยากาศมาเล่า เช่น การเกิดพายุสุริยะ,ฝนดาวตก เป็นต้น ผ่านการอธิบายและวาดภาพประกอบ การให้เห็นรูปภาพและคลิปเหตุการณณ์จริง ในสัปดาห์นี้ครูมีใบงานให้แต่ละคนได้วิเคราะห์ตนเองผ่านโจทย์ 4 ข้อคือ นักเรียนได้เรียนรู้อะไร?,นักเรียนมีวิธีการจัดการเรียนรู้ได้อย่างไร?,นักเรียนจะพัฒนาและประยุกต์สิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างไร?,และในขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ปัญหาพี่พบและวิธีแก้คืออะไร? ซึ่งครูเห็นว่าการทำใบงานลักษณะนี้ พี่ๆได้มีโอกาสทบทวนตัวเองและครูได้เห็นความงอกงามของแต่ละคนเพิ่มด้วยค่ะ

    ตอบลบ