แกะรอยแผนการของพระเจ้า

Week11

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถสรุปแก่นแท้ของการกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้

Week
Input
Process
Output
Outcome

11
25-29 ก.ค.

2559

โจทย์ : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
คำถาม

- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
- นักเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างไรบ้าง
เครื่องมือคิด
-
 Blackboard Share ความคิดเห็นสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว กับสิ่งที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับหนังเครื่องร่อน
- ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
 Quarter นี้ผ่านเครื่องมือ คิด Round Rubin
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนผ่านเครื่องมือMaid Mapping
- Show share สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครูนักเรียน

สื่อ / อุปกรณ์
- กระดาษ A3


- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดQuarter 1
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
-  ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ /ประเมินตนเอง
- จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้ตลอดQuarter 1
- จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบMind Mapping

ชิ้นงาน :
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- นิทรรศการ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
 เข้าใจและสามารถสรุปแก่นแท้ของการกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
-
 ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
- นำเสนอผลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่น

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
เข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากทดลองเชิงประสบการณ์ทักษะการอยู่ร่วมกัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็น
ทักษะICT
- สืบค้นข้อมูลและถ่ายทำ Clip VDO สรุปการเรียนรู้

คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมายภาพกิจกรรม
กิจกรรมถ่ายทอด 1 หัวข้อที่เข้าใจที่สุด(เดี่ยว) 

ร่วมกันวางแผนและออกแบบกิจกรรมในวันเปิดบ้าน Quater 1/59
กิจกรรมในวันเปิดบ้าน Quater 1/59
ภาพชิ้นงาน
เลือก1 หัวข้อ เพื่อวางแผนถ่ายทอดความเข้าใจที่สุด (เดี่ยว)
ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้


ประเมินตนเอง
สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์

สรุปองค์ความรู้(หลังเรียน)


1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการเรียรู้
  ในสัปดาห์นี้พี่ๆม.3แต่ละคน เลือก 1 หัวข้อที่ตนเองเข้าใจมากที่สุดวางแผนและถ่ายทอดผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมา โดยสร้างกิจกรรมให้เพื่อนในห้องก่อนที่จะวางแผนเลือกหัวข้อที่ดีที่สุดของห้อง เพื่อออกแบบกิจกรรม Active ให้กับน้องม.1-2ในวันเปิดบ้าน Quarter1 โดยในกิจกรรมวันเปิดบ้านพี่ๆทุกคนแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ฐานการเรียนรู้จากกิจกรรมนี้ทำให้ครูได้เห็นการทำงานเป็นทีมของพี่ๆ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันได้ดี รวมถึงการคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองค่ะ
  พี่หลุยส์ : กิจกรรมที่เราออกแบบต้องคิดว่าถ้าน้องไม่มีความรู้เดิมเลยจะทำอย่างไรให้น้องเข้าใจ?
  พี่อุ้ม : เราจะมีวิธีออกแบบการเรียนรู้เรื่องชั้นบรรยากาศของโลกได้ แต่เรื่องของดาวอังคารน้องจะไม่รู้ว่าบนดาวต่างจากโลกอย่างไร?
  พี่ออ้แอ้ : กิจกรรมจะต้องมากกว่าการออกมาอธิบาย
  หลังจากทำกิจกรรมเปิดบ้านแล้วเราได้มา AAR เพื่อสะท้อนกิจกรรมร่วมกัน ก่อนที่ทุกคนจะมาเขียนประเมินตนเอง ซึ่งโดยมากและพี่ๆ สะท้อนเรื่องการจัดการเวลาของตนเองที่ยังทำได้ไม่ดีนักในขณะที่สิ่งที่ทำได้ดีแล้วคือกระตือรือร้นรับผิดชอบงานของตนเองมากขึ้น เอาใจใส่สิ่งที่ทำและคิดวิเคราะห์ได้มากขึ้น จากนั้นพี่ๆ เขียนตอบคำถามสิงที่อยากเรียนรู้และทำสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ค่่ะ อีกทั้งวันศุกร์ในสัปดาห์นี้พี่ๆมัธยมฯ ได้ทำอาหารและแบ่งปันกันรับประทาน พี่ม.3 นำไก่มาทำเมนูลาบได่ และต้มไก่จากนั้นนำมาแบ่งปันซึ่งกันและกันค่ะ

  ตอบลบ