แกะรอยแผนการของพระเจ้า

Week6

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : Week
Input
Process
Output
Outcome

6
20-24
มิ.ย. 2559

โจทย์ : วิวัฒนาการของโลก
- คาดการณ์แนวโน้มโลกในอนาคต
คำถาม
- อีก  500 ข้างหน้าโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
เครื่องมือคิด
- BAR แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ในเวลาที่กำหนด
วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโดยมีเป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งต่างๆ วิวัฒนาการของโลก,มนุษย์,พืชและสัตว์ ผ่านการมองเหตุการณ์ในอดีต
- DAR ทำกิจกรรมการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
- AAR ความเข้าใจที่ได้จากกิจกรรมการดูคลิปวีดิโอ รูปภาพ บทความ และเรื่องเล่า
ผลจากกิจกรรมการเรียนรู้ Show
and share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คำทำนายของหญิงตาบอด
- กระดาษ A4

จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด อีก  “500 ข้างหน้าโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?”
- แบ่งกลุ่มอ่านบทความ คำทำนายของหญิงตาบอด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าประเด็นใดมีความเป็นไปได้บ้าง”และ “มีวิธีการใดในการหาข้อเท็จจริงของประเด็นดังกล่าว”
เชื่อม : นักเรียนเลือก 1 ประเด็นที่สนใจ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มความเป็นไปได้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามต่อกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและการก่อกำเนิดโลก)
ใช้ : นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และ
พุธ 2 ชั่วโมง
เชื่อม :  (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและการก่อกำเนิดโลก)
นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
ชง :  ครูใช้ชุดคำถามกระตุ้นการคิดนี้นักเรียนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร”?
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?” “นักเรียนจะพัฒนาและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไร?”
ในขั้นตอนจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร”?
เชื่อม : นักเรียนแต่ละ ร่วมระดมความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Placemat
พฤหัสฯ  2 ชั่วโมง
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ความคิดเห็นต่อคำถามให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปแก่นของกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบTimeline
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
- แบ่งกลุ่มอ่านบทความ คำทำนายของหญิงตาบอด
- ประมวลความเข้าใจและตั้งคำถาม
- การเลือก 1 ประเด็กที่สนใจ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มความเป็นไปได้
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์(เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ)
-ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอในทุกมิติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน :
- เขียนคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- สมุดบันทึก
- คำถามและประเด็นการออกแบบการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรผันของสิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านการมองเหตุการณ์ในปัจจุบัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ ;
เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและคาดการณ์แนวโน้มโลกในอนาคต)พร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
-
 ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
- นำเสนอผลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายใน
รูปแบบต่างๆได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากทดลองเชิงประสบการณ์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็น
ทักษะICT
- สืบค้นข้อมูลและถ่ายทำ Clip VDO สรุปการเรียนรู้

คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


ภาพกิจกรรม
แบ่งกลุ่มศึกษาและจับประเด็นสำคัญจากบทความ

ภาพชิ้นงาน
สรุปประเด็นจากบทความที่อ่านของแต่ละกลุ่ม


สมุดบันทึก
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้คุณครูวางเป้าหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงลึกขึ้น ดังนั้นจึงมีกิจกรรมเสริมให้พี่ๆโดยการที่ครูได้แบ่งพี่ๆเป็น 4 กลุ่ม จาก 16 คน จากนั้นครูใช้เครื่องมือคิดจิ๊กซอว์ แจกบทความที่แตกต่างกันเรื่อง 4 บท(วิทยาศาสตร์ที่พบจากภาพยนตร์เรื่อง interstella,ปริศนาจากภาพยนตร์เรื่อง The Martian,กำเนิดโลกในความเชื่อคนไทยโบราณ,นักวิทยาศาสตร์บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก)ให้แต่ละกลุ่มได้ศึกษาและขมวดประเด็นสำคัญลองในกระดาษ A3 และหมุนเวียนกันให้เวลากลุ่มละ 30 นาทีหลังจากอ่านบทความแต่ละคนจะเพิ่มเติมประเด็นที่ขาดหายไปให้กับเพื่อนและนำข้อมูลที่ได้มาร่วมกันนำเสนอให้เพื่อนๆและครูฟัง
  พี่ดิว : จากตำนานของคนไทยโบราณมีความเชื่อเดิมตามวิถีคือเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาจาก 3 ที่มา ที่น่าสนใจคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากดินครับ
  พี่เอิร์น : กลุ่มของหนูเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่อง The Martian เป็นการตั้งคำถามและหาคำตอบเกี่ยวกับดาวอังคารค่ะ ว่าบนดาวอังคารมีช่วงเวลาช้ากว่าโลกอยู่ 40 นาที คือ 1 วันบนดาวอังคารคือ 1 วันกับอีก 40 นาทีค่ะซึ่งยาวนานกว่า
  พี่ไก่ : เพิ่มเติมจากพี่เอิร์นค่ะ เนื่องจากบนดาวอังคารมีชั้นบรรยากาศเบาบางมากทำให้รังสีจากดวงอาทิตย์จะส่องตรงมายังตัวเราค่ะ และเวลาที่อยู่บนดาวอังคารจะเห็นพระอาทิตย์เป็นสีฟ้าด้วยค่ะ
  พี่พิมพ์ : เรียนรู้เรื่องรู้หนอนค่ะว่าเป็นมิติหนึ่งที่พบในจักรวาล รูหนอนสามารถย่นระยะการเดินทางไปยังอีกมิติหนึ่ง เรียนรู้ว่าในหลุมดำเมื่อเข้าไปจะมีหลุมขาวด้วย แต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่มีใครกล้าพิสูจน์ค่ะ
  พี่หลุยส์และพี่ตุ๊กตา : เราจะเปรียบเทียบให้เห็นความต่างของคนที่ให้ข้อมูลจากคนหนึ่งเป็นบุคคลทั่วไปและอีกคนหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 คนพูดประโยคเดียวกันคือ "พระเจ้าเป้นผู้สร้างโลกนะ" ความเชื่อถือก็จะต่างกัน หลายคนจะเชื่อว่าข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์บอกเชื่อถือและวางใจได้เนื่องจากมีองค์ความรู้ไม่ว่าจะถูกหรือไม่ก็ตาม
  พี่ชาติ : เพิ่มเติมครับ ในประเด็นของบทความมีการให้ข้อมูลเพิ่มไว้ว่านักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นคนนี้มีความเชื่อว่าทุกอย่างบนโลกของเราไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยความบังเอิญ ทุกอย่างมีเหตุผลการเกิดขึ้นครับ
  หลังจากที่แต่ละกลุ่มสรุปประเด็น ทำให้ครูเห็นบรรยากาศการร่วมกันสร้างการเรียนรู้ที่สนุกสนาน แต่ละคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่ม.3ได้มีเวลาในการอ่านข้อมูล ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกัน เห็นจากการช่วยกันเสริมประเด็นให้แก่กันและกันที่เพิ่มมากขึ้น และที่เห็นชัดเจนขึ้นคือพี่บางคนที่เคยแสดงความคิดเห็นน้อยก็มีความกล้าแสดงความเห็นมาขึ้น(พี่โฟล้ต,พี่โอ๊ต,พี่ไก่)ค่ะ หลังจากที่เราได้นำเสนอร่วมกันทุกคนแล้ว คุณครูให้พี่ๆสรุปประเด็นที่เพื่อนๆทั้ง 4 กลุ่มนำเสนอลงในสมุดของตัวเอง เพียงกลุ่มละ 5 บรรทัดเท่านั้นเป็นการบ้าน ในคาบโฮมรูมก่อนกลับสัปดาห์นี้ครูได้ให้พี่แต่ละคนเล่าความงอกงามของตนเองตลอด 6 สัปดาห์ และครูได้ชื่นชมความงอกงามของแต่ละคนที่ครูเห็นด้วยค่ะ

  ตอบลบ