แกะรอยแผนการของพระเจ้า

Week5

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและปรากฎการณ์ทางธรรมชาติพร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้


Week
Input
Process
Output
Outcome

5
13-17
มิ.ย. 2559

โจทย์ : วิวัฒนาการของโลก
- ปรากฎการณ์ธรรมชาติ
คำถาม
- นักเรียนคิดว่าในโลกของเราทั้งภายในและภายนอกเปลือกโลกนั้น มีสิ่งใดบ้างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- พายุสุริยะเกิดจากอะไร ส่งผลกระทบอย่างไร?
เครื่องมือคิด
- BAR แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ในเวลาที่กำหนด
วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโดยมีเป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งต่างๆ วิวัฒนาการของโลก,มนุษย์,พืชและสัตว์ ผ่านการมองเหตุการณ์ในอดีต
- DAR ทำกิจกรรมการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
- AAR ความเข้าใจที่ได้จากกิจกรรมการดูคลิปวีดิโอ รูปภาพ บทความ และเรื่องเล่า
ผลจากกิจกรรมการเรียนรู้ Show and share นำเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- รูปภาพผลกระทบจากปรากฎการณ์ธรรมชาติต่างๆ ต่อไปนี้ อาทิเช่น พายุสุริยะ, สึนามิ, ภูเขาไฟระเบิด, สภาวะโลกร้อน ฯลฯ
- กระดาษ A4

จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง : ครูให้นักเรียนเลือกรูปภาพผลกระทบจากปรากฎการณ์ธรรมชาติต่างๆ ต่อไปนี้ อาทิเช่น พายุสุริยะ, สึนามิ, ภูเขาไฟระเบิด, สภาวะโลกร้อน ฯลฯ- ครูใช้คำถามกระตุ้นการ “อะไรบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่งผลให้เกิดเหตุการณ์นี้”
เชื่อม : ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียนเ
นักเรียนเขียนเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ครูกำหนดเวลา 5 นาที
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามต่อกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและการก่อกำเนิดโลก)
ใช้ : นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และ
ร่วมกันนำเสนอ
พุธ ชั่วโมง
เชื่อม :  (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและการก่อกำเนิดโลก)
นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
ชง :  ครูใช้ชุดคำถามกระตุ้นการคิดนี้นักเรียนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร”?
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?” “นักเรียนจะพัฒนาและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไร?”
ในขั้นตอนจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร”?
เชื่อม : นักเรียนแต่ละ ร่วมระดมความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Placemat
พฤหัสฯ  2 ชั่วโมง
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ความคิดเห็นต่อคำถามให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปแก่นของกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบTimeline
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
- เลือกรูปภาพผลกระทบจากปรากฎการณ์ธรรมชาติต่างๆ ต่อไปนี้ อาทิเช่น พายุสุริยะ, สึนามิ, ภูเขาไฟระเบิด, สภาวะโลกร้อนฯลฯ
- เขียนเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
- ประมวลความเข้าใจและตั้งคำถาม
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์(เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ)
-ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอในทุกมิติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน :
- การเขียนเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
- คำถามและประเด็นการออกแบบการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิวัฒนาการของโลกและปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ ;
เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและปรากฎการณ์ทางธรรมชาติพร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
-
 ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
- นำเสนอผลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายใน
รูปแบบต่างๆได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากทดลองเชิงประสบการณ์ทักษะการอยู่ร่วมกัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็น
ทักษะICT
- สืบค้นข้อมูลและถ่ายทำ Clip VDO สรุปการเรียนรู้
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


ภาพกิจกรรม

ภาพชิ้นงาน
วาดภาพสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์เรื่อง The martian
สมุดบันทึก

 
 
สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้หลังจากพวกเราได้ดูภาพยนตร์เรื่อง The Martian คุณครูได้ให้พี่ๆแบ่งกลุ่ม 4 คน อีกครั้งจากนั้นเราได้ช่วยกันตั้งคำถามโดยแต่ละกลุ่มจะมี 3 คำถาม โดยแต่ละกลุ่มจะสืบค้นข้อมูล ช่วยกันสังเคราะห์โจทย์ที่ได้และร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการนำเสนอ ซึ่งในการนำเสนอข้อมูลของพี่แต่ละกลุ่มเป็นในลักษณะของประมวลองค์ความรู้ร่วมกันในกระดาษก่อนและมานำเสนอในลักษณะของการสอนและบอกเล่า ซึ่งหลังการนำเสนอครั้งนี้ทำให้ครูเห็นถึงความงอกงามของพี่หลายคน ที่เริ่มมีการจัดการข้อมูลของตนเอง เห็นการทำความเข้าใจร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอ คุณครูเห็นถึงความพยายามของพี่ๆที่มักจะมีคำถามเกิดขึ้นกับเรื่องของดาวอังคารมากขึ้น จากนั้นคนที่ฟังก็จะสืบค้นข้อมูลมาเล่าให้กับเพื่อนฟังเป็นการต่อเติมให้กันและกัน นอกจากนั้นสัปดาห์นี้ครูได้สร้างโจทย์ให้พี่ๆ ทั้งห้องเป็นโจทย์เดียวกันคือ "ต้นไม้ปรุงอาหารได้อย่างไร?" ซึ่งครูเน้นสร้างให้พี่ๆเห็นความสำคัญของแหล่งข้อมูลอื่นอกเหนือจากอินเตอร์เน็ต หลังการสืบค้นแต่ละกลุ่มได้นำเสนอกิจกรรมที่ร่วมกันออกแบบมาค่ะ

    ตอบลบ